Informacje biężąceGórna kwota graniczna ekwiwalentu z udzał w akcji lub szkoleniu odpowiadająca 1/175 przeciętnego wynagrodzenia za 2 kwartał 2008 ogłoszenego przez Prezesa GUS (MP nr 61 poz. 546) wynosi: 16,86 zł