Wymagania szkoleniowe dla strażaków OSP

I. Zachowanie uprawnień w zakresie przeszkolenia OSP sprzed 2006 roku

1.      Strażak ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej po ukończeniu odpowiednich szkoleń nabywa uprawnienia do:

a)     wykonywania czynności ratowniczo – gaśniczych,
b)     udzielania pierwszej pomocy medycznej,
c)     prowadzenia działań z zakresu ratownictwa technicznego,
d)     innych działań specjalistycznych,
e)     pełnienia funkcji dowódczych.

2.      Szkolenia specjalistyczne odbywają się na zasadzie kursu.

3.      Ukończenie szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych część I jest równoważne z ukończeniem szkolenia według „Programu Szeregowców Ochotniczych Straży Pożarnych”.

4.      Ukończenie szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych część II (realizowane po 2006 r.) jest równoważne z ukończeniem następujących szkoleń:

a)     szkolenia według wcześniej obowiązującego (do 2006 r.)  „Programu Szeregowców Ochotniczych Straży Pożarnych”,
b)     szkolenia przygotowującego do pracy w aparatach oddechowych,
c)     szkolenia z zakresu bhp.

5.      Zachowanie uprawnień osób, które przed 2006 r. ukończyły kurs:

a)     dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych,
b)     naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych,
c)      peratorów sprzętu Ochotniczych Straży Pożarnych

jest możliwe pod warunkiem:

  • ukończenia przez te osoby szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych część II lub spełnienia warunków określonych w pkt 4.
  • ukończenia szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego.

II.      Przeniesienie uprawnień strażaków PSP do działalności w OSP

1.      Strażacy PSP, który ukończyli kurs nauczania kwalifikacyjnego szeregowych Państwowej Straży Pożarnej lub kurs dla osób odbywających służbę zastępczą w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, a jednocześnie są członkami Ochotniczych Straży Pożarnych, nie są zobowiązani do odbywania:

a)    szkolenia podstawowego strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych,
b)    szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa technicznego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych,
c)    szkolenia kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych,
d)    szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.

2.      Strażacy PSP, który ukończyli, co najmniej kurs nauczania kwalifikacyjnego podoficerów Państwowej Straży Pożarnej, spełniają wymagania kwalifikacyjne do pełnienia funkcji w OSP:

a)    Dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych,
b)    Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych,
c)    Komendantów Gminnych ZOSP RP.

 

III.      Wymagania kwalifikacyjne uczestników szkolenia OSP

1.      Strażak ratownik OSP – część I:

a)      ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,
b)     zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
c)      ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
d)     skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,
e)      wykształcenie co najmniej podstawowe lub gimnazjalne.

2.      Strażak ratownik OSP – część II:

a)      ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,
b)     zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
c)      zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP część I,
d)     ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
e)      skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,
f)       wykształcenie co najmniej podstawowe lub gimnazjalne.

 

3.      Ratownictwo techniczne strażaków ratowników OSP:

a)      ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,
b)     zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
c)      ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
d)     skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,
e)      zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP część II lub spełnienie równorzędnych wymagań,
f)       wykształcenie co najmniej podstawowe lub gimnazjalne.

4.      Kierowca – konserwator sprzętu ratowniczego OSP:

a)     ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,
b)     zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
c)      ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
d)     skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,
e)      wykształcenie co najmniej podstawowe lub gimnazjalne,
f)       zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP część II lub spełnienie równorzędnych wymagań,
g)      prawo jazdy wymaganej kategorii.

 

5.      Strażak ratownik OSP – szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodzie:

a)      ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,
b)     zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
c)      ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
d)     skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,
e)      wykształcenie co najmniej podstawowe lub gimnazjalne,
f)       zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP część II lub spełnienie równorzędnych wymagań.

 

6.      Dowódca OSP:

a)      zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP część II lub spełnienie równorzędnych wymagań,
b)     zaświadczenie ukończenia kursu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP,
c)      świadectwo ukończenia co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej,
d)     co najmniej 3 – letni staż strażaka ratownika OSP,
e)      skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,
f)       zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
g)      ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

7.      Naczelnik OSP:

a)      zaświadczenie ukończenia szkolenia dowódców OSP,
b)     skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,
c)      zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
d)     wykształcenie co najmniej średnie.

 

8.      Komendant Gminnego Związku OSP RP

a)      skierowanie na szkolenie przez właściwy organ gminy,
b)     ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
c)      wiek od 25 do 55 lat,
d)     wykształcenie minimum średnie (w uzasadnionych warunkach zasadnicze),
e)      obowiązkowa przynależność do OSP kle członkostwem czynnym,
f)       aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału kle działaniach ratowniczych,
g)      zaświadczenie ukończenia szkolenia dowódców OSP.

 

Informację sporządzono na podstawie „Systemu szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” wydanego w 2006 r. przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.