Rei 60 i różne odporności ogniowe w pożarnictwie

·

rei 60

Odporność ogniowa oznacza zdolność poszczególnych elementów budynku do zachowania określonych funkcjonalności podczas pożaru, przez pewien okres czasu. Jakie są klasy odporności ogniowej i jak je rozumieć? 

Odporność ogniowa elementów budynku i jego wyposażenia

Klasyfikacja odporności ogniowej została sformułowana na podstawie wymagań funkcjonalnych. Tej klasyfikacji podlegają poszczególne elementy konstrukcyjne budynków. Dotyczy to systemów budowlanych (rur i kanałów powietrznych) oraz oddzieleń stosowanych w budynkach, takich jak ściany, podłogi, sufity i dachy. Ognioodporność charakteryzują dwa lub trzy kryteria wyrażone skrótem literowym REI, określone w minutach. REI 60 co oznacza w tej klasyfikacji? 

Rei 60 co oznacza i EI co oznacza

Odporność ogniową ocenia się na podstawie trzech kryteriów granicznych. 

  • Nośność ogniowa (R) – utrata funkcji nośnej danego elementu, w skutek utraty stateczności, uszkodzenia mechanicznego lub przekroczenia granicznych wartości odkształceń;
  • Szczelność ogniowa (E) – dany element przestaje spełniać funkcję oddzielającą. Może to nastąpić z powodu powstania pęknięć lub szczelin przez które przenikają płomienie lub gazy, odpadnięcia elementu od konstrukcji lub pojawienia się płomieni na nienagrzewanej powierzchni;
  • Izolacyjność ogniowa (I) – element budynku przestaje spełniać funkcję oddzielania na skutek przekroczenia temperatury granicznej na nienagrzewanej powierzchni.

Możemy napotkać klasy R, RE, REI, E, EW oraz EI. Zatem EI 60 co oznacza? Wartości liczbowe umieszczane po skrócie REI lub EI i pozostałych wskazują, ile minut dana konstrukcja wytrzymuje pożar przed przekroczeniem granicznych wartości każdego ze wskazanych wyżej kryteriów. Wobec tego, oznaczenie klasy REI 60 informuje nas, że w razie pożaru, elementy nośne spełniające funkcje oddzielające zachowują szczelność, nośność i izolacyjność ogniową przez jedną godzinę. Z kolei EI 60 dotyczy elementów nienośnych i określa, że zachowują one szczelność i izolacyjność ogniową przez 60 minut.