Wymagania – kurs szkoleniowy OSP

kurs podstawowy osp

Każdy ochotniczy strażak powinien ukończyć kurs podstawowy OSP w 2023, który jest obowiązkowy dla wszystkich osób, które chcą pełnić funkcję strażaka. Kurs ten trwa kilka dni i składa się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę na temat podstawowych zasad działania w sytuacjach kryzysowych i poznają narzędzia, oraz sprzęt, którym posługują się strażacy.

Kurs podstawowy OSP cena

Jeśli zastanawiasz się nad ceną kursu podstawowego OSP, to Państwowa Straż Pożarna prowadzi go nieodpłatnie, tak jak wiele innych kursów, dzięki ustawie wniesionej 1 stycznia 2022 roku.Warunkami przyjęcia na szkolenie są zazwyczaj: 

  • wiek 18-65 lat wraz z dokumentem potwierdzającym,
  • skierowanie od zarządu OSP potwierdzone przez właściwy organ gminy,
  •  ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji strażaka.

Plan szkoleń – kurs podstawowy osp 2023

Każda jednostka OSP posiada swój własny plan szkoleń. Plany szkoleń są zgodne z wymaganiami stawianymi przez odpowiednie władze i uwzględniają specyfikę regionu, w którym znajduje się jednostka OSP. Na części teoretycznej kursu często są zawarte tematy ratownictwa i ochrony ludności, w tym podstawowa pierwsza pomoc.

 Kurs podstawowy OSP pytania i odpowiedzi 2023

Jeśli chodzi o kurs podstawowy osp pytania i odpowiedzi 2023, to poniżej przedstawione są najczęstsze z nich.

Jakie są wymagania co do liczby godzin szkoleniowych? 

Minimalna liczba godzin szkoleniowych w ramach kursu podstawowego OSP 2023 wynosi 60 godzin. Szkolenie to może być prowadzone w trybie weekendowym lub ciągłym, zależnie od organizacji kursu przez jednostkę OSP lub odpowiednie władze. 

Jakie tematy są poruszane w ramach kursu podstawowego OSP? W ramach kursu podstawowego OSP omawiane są takie tematy jak:

  • organizacja OSP i jej struktura
  • podstawy działania w jednostce OSP
  • podstawy ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy
  • zagrożenia wypadkowe i pożarowe oraz zasady postępowania w takich sytuacjach
  • sprzęt ratowniczy i jego obsługa

Jakie są metody nauczania wykorzystywane w ramach kursu podstawowego OSP?

 W ramach kursu podstawowego OSP stosowane są różne metody nauczania, w tym wykłady, ćwiczenia praktyczne, symulacje oraz ćwiczenia terenowe.Czy po ukończeniu kursu podstawowego OSP można od razu przystąpić do działań ratowniczych?

 Po ukończeniu kursu podstawowego OSP uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia. Jednak przed przystąpieniem do działań ratowniczych, nowi strażacy przechodzą okres próbny, w czasie którego zdobywają doświadczenie i weryfikują swoje umiejętności w praktyce.

Inne kursy potrzebne, aby zostać strażakiem

 Aby zostać strażakiem, należy również zdobyć dodatkowe kwalifikacje, takie jak kurs ratownictwa technicznego, kurs ratownictwa chemicznego, kurs ratownictwa wodnego czy też kurs kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Wszystkie te szkolenia mają na celu zwiększenie kompetencji strażaków i umiejętności działania w różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych. Po ukończeniu kursu podstawowego OSP i zdaniu wszystkich egzaminów, ochotniczy strażak zostaje przyjęty do jednostki OSP na okres próbny trwający od 6 miesięcy do roku. Celem okresu próbnego jest sprawdzenie umiejętności i zaangażowania nowego strażaka oraz zapoznanie go z zasadami funkcjonowania jednostki OSP.